Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola
 
     
Aktuális   Egyesület, Alapítvány, 1%
Iskolánkról   Diákoknak
Az iskola tagjai   Kapcsolat
Oktatás   E-napló      • Adat- és gyermekvédelem
 

Oktatás
Egy tanítási nap
Csengetési rend a
Ebédeltetési rend
Diák órarend
Összesített órarend
2021/2022. tanév I. félév
Fogadóórák
Differenciált fejlesztés, egyéni foglalkozás
Szakkörök
Könyvtár
Ökoiskola
Továbbtanulás
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2015
2016
2017
• Iskola-egészségügy
Iskola-egészségügy feladatai
Rendelési idő
Iskolapszichológia
Műveleti sebesség gyakorlólap
 
Ökoiskola

Ökoiskola

Iskolánk évek óta tagja az ÖKOISKOLA hálózatnak, és 2012. óta az Örökös ökoiskola címet nyertük el.

Mi is az az ökoiskola?

Egy ökoiskola abban különbözik más átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy táborok szervezése során.

Mitől lesz egy iskola ökoiskola?
- Az iskola helyi tantervében és pedagógiai programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek.
- A tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket érintő kérdésekben.
- Az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában vannak a fenntarthatóság kérdésének fontosságával, és ezt
mindennapi munkájukban érvényesítik.
- Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában.
- Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik.
- Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra (terepgyakorlat, projektek, stb.…)

Mit tűztünk ki elérhető célként a mi iskolánkban?

- Az eddig elkezdett projektek folytatása. (Szelektív hulladékgyűjtés, energia-, víztakarékosság, táborok…)
- Jeles napok megünneplése.
- Az iskolaudvaron gyógynövénykert, konyhakert kialakítása. A kert mindennapos ápolása.
- Az osztálytermek megfelelő dekorálása.
- Környezetvédő táborok létrehozása.

Nagyon nagy erőforrásunk, hogy a tantestületünk tanárai és a szülői közösségei a program mellé álltak.

További hasznos információkat az Ökoiskola Hálózat honlapján a http://www.okoiskola.hu címen lehet megtalálni. Természetesen, várjuk a szülők, és az itt élők segítségét, támogatását!

Környezeti nevelés

A környezetvédelem ma már minden ember aktív, környezettudatos cselekvését igényelné, ezért már a gyerekekben ki kell alakítani azokat az életviteli szokásokat, amivel legkevésbé terhelik környezetüket. A tudatformálásnak az iskolánkban fontos szerep jut. Az oktatás minden szintjén törekszünk a környezeti nevelés napi gyakorlatának kialakítására.

Iskolánk sajátos környezeti adottságú helyen épült, gyönyörű természetvédelmi terület, és a nagyváros határán. Az itt élő gyerekek a természettel élő kapcsolatban vannak, miközben a civilizációs ártalmak is teljes mértékben hatnak rájuk. E sajátos földrajzi környezet, illetve az épített környezet folyamatos romlása indított bennünket arra, hogy megtanítsuk gyermekeinket a közvetlen környezetünkben lévő természeti-, és nem természeti értékek megismerésére és megbecsülésére.

A környezeti nevelés humán jellegénél fogva, számtalan lehetőséget biztosít a tanulók személyiségének sokoldalú fejlesztésére. A környezeti erkölcs értékei: Környezettudatosság, felelősség, bátorság, hit, fegyelem és az erőfeszítések természetes vállalása a fenntartható jövő érdekében. Együttműködési és önfejlesztési igény; a mértéktartás vállalása és a kötelességtudat fejlesztése belső indítékú környezeti morált szolgáló alapértékeink.

Természettudományos szemléletet alakító, felelős, előrelátó magatartásra nevel. Mindezek mellett rengeteg új ismeretet ad. Mindezt változatos helyszíneken, tanulmányi kirándulások, projektnapok, tanórák, szakkörök, állatkerti akadályverseny, vetélkedők, és pályázatok formájában.
A környezeti nevelés átszövi az iskola tevékenységi rendszerét, és tantárgyköziségénél fogva minden pedagógus kihasználhatja a témában rejlő lehetőségeket.
A környezeti nevelésünknek fontos része az egészségesebb életmódra nevelés. Étkezési szokások átalakítását, a mozgáskultúra fejlesztését tűztük ki célul.

Pedagógiai programunknak része az igényes környezeti kultúra kialakítása a tantermekben, az iskola belső terében, és az iskola körüli udvaron. (Funkcionális és aktuális dekoráció, derűs hangulatú, növényekkel, művészi alkotásokkal díszített belső terek, ápolt park, és sportudvar.)
Az odafigyelő, takarékos anyaghasználatra nevelés. Szelektív hulladékgyűjtés, papír újrahasznosítás mindennapi nevelőmunkánk fontos része. Meghatározott terület rendszeres ellenőrzése, rendbetétele az iskolában, és az iskola körül.
A környezetvédelemre, a környezetkultúra fejlesztésére, az egészséges életmód alakítására irányuló szemlélet és magatartásformálási koncepciónk.

Környezeti nevelési iskolaprogramunk célja:
A tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének alakítása annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen: a környezeti válság további elmélyülésének megakadályozására, illetve megelőzésére; elősegítve a természet egyensúlyának fennmaradási esélyeit.

Iskolánk közösségének feladata:
- A környezet iránti érzékenység kialakítása.
- A környezet állapotának megismerési igénye.
- A környezet értékeinek felismerése, megőrzése és átadási szükséglete.
- A környezettel kapcsolatos állampolgári jogok gyakorlásának ismerete és tevékenységköre.

A tanulók számára biztosítjuk, hogy:
- Vonzó jövőképük alakuljon ki, és ezek a közös és személyes távlatok biztosítsák, hogy hogy aktív résztvevőként éljenek.
- Az egészséges életmód szerinti és harmonikus környezet alakítására irányuló életviteli jellemzőkkel rendelkezzenek
- A környezet iránti pozitív érzelmi viszonyulások, tudásuk és erkölcsi tartásuk legyen természetes belső erőforrásuk.

Környezeti nevelési iskolaprogramunk szellemisége:
Tevékenységünk során szakítottunk a passzív befogadás, a konvergens gondolkodás egyeduralma, a beszűkítés, az uniformizálás „hagyományaival”. Az értékmegőrzésre, az értékteremtésre és értékátadásra vállalkoztunk. A gyermek teljes személyiségét fejlesztjük. Hangsúlyos a környezeti erkölcs- és etika fejlesztése, amely a tevékenységek, által formálódik.
Tevékenységrendszerünk jellemzőiként az oktatás-nevelés folyamatában komplex szemlélettel valósítjuk meg a tanórai, tanórán kívüli és iskolai foglalkozásokon túli feladatainkat


Versenyeink


Nemzetközi verseny: „Kiotó az Otthonokban”.
2006-ban elindultunk több csapattal, egy nemzetközi környezetvédelmi versenyen, Európai Unió Intelligent Energy Europe programja által finanszírozott Kiotó az Otthonokban (Kyoto in Home) programon, melyet a REC Magyar Irodája koordinált. Ez egy Internetes vetélkedő volt, több heti felkészülés után indultunk a versenyen, melyen 2. helyezést ért el az egyik csapat.
A versenyen 8 uniós tagállam 10-10 csapata indulhatott. A verseny kétfordulós volt. Az első fordulóban, a csapatok a saját országuk diákjaival mérték össze a tudásukat. A nemzetközi fordulón 8 ország 44 csapata vett részt. A továbbjutott magyar csapatokból kettő, dobogós helyezést ért el, az egyik a miénk volt.

Magyar győzelem az Ökováros nemzetközi versenyen

Az Európai Unió Fenntartható Fejlődési Stratégiájának (2006) egyik alapvető célkitűzése az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Az Európai Bizottság jelentésében azt is megfogalmazta, hogy: „az éghajlatváltozás elleni harc sikeréhez a társadalom minden rétegének, minden egyes tagjának a hozzájárulása szükséges.” Ugyanebben az évben „Az éghajlatváltozás rajtunk múlik! „címmel kampányt is indított, melyben a Bizottság fel szeretné hívni a figyelmet arra, hogy ha egy kicsit változtatunk napi életünkön, és életformánkon jelentősen csökkenthetjük az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, és enyhíthetjük a Földünk éghajlatára gyakorolt terhelést. Sok esetben ezekkel a változásokkal pénzt is megtakaríthatunk. A kampány egyik fő célja volt az is, hogy a fiatalabb generációkhoz is eljuttassa ezt az üzenetet, és arra ösztönözze a diákokat, hogy kevesebb energiát használjanak.

Ehhez a célkitűzéshez szorosan kapcsolódik az Európai Unió Intelligent Energy Europe programja által finanszírozott Kiotó az Otthonokban (Kyoto in Home) elnevezésű három éves projekt (2006-2009), mely 2006 januárjában indult a Kelet és Közép Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) Magyar Irodája és további kilenc Európai Uniós országban működő 16 partner részvételével. A projekt céljai között szerepel hogy népszerűsítse a megújuló energiaforrások használatát otthonainkban, továbbá felhívja a figyelmet az egyén felelősségére a klímaváltozás elleni küzdelemben. Célja a fiatalok környezettudatosabb életmódra nevelése. A projekt keretén belül a francia Környezet- és Energiamenedzsment Ügynökség ( ADEME L’Agence De l’ Environment et de Maitrise de l’ Energie) kifejlesztett egy ECOVILLE/ÖKOVÁROS nevű számítógépes játékot. A játék során a fiataloknak fel kell építeniük egy 15 000 fős lakosú várost úgy, hogy minden tekintetben megfeleljen a 21. század elvárásainak, ugyanakkor a lehető legkisebb terhelést jelentsen a környezetének. Kétfordulós versenyt hirdettek meg a projektben résztvevő országok diákjai számára, annak eldöntésére, hogy melyik ország csapata tudja a legkörnyezetbarátabb várost felépíteni. A verseny magyarországi lebonyolítását a REC Magyar Irodája koordinálta. A versenyen 8 uniós tagállam 10-10 csapata indulhatott. A verseny kétfordulós volt. Az első fordulóban, a csapatok a saját országuk diákjaival mérték össze a tudásukat. A nemzetközi fordulón 8 ország 44 csapata vett részt. A továbbjutott magyar csapatokból kettő dobogós helyezést ért el.

Az Ökováros nemzetközi fordulóját Magyarországról a Trefort Ágoston Gyakorlóiskola és Gimnáziumból indult Hoang nevű négyfős csapata nyerte. A nyertesek: 1. Jánosi Gergely, 2. Kovács Solt, 3. Hajmichael Ádám, 4. Nguyen Hoang). Felkészítő tanáruk Dr. Schróth Ágnes.
A nemzetközi forduló második helyezettje a szintén magyar Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskolából indult Vívók nevű csapata lett. A nyertesek: 1. Csaba Bence 2. Héjja Márton 3. Farkas László 4. Horváth Barnabás. Felkészítő tanáruk Dr. Gerőcsné Czeglédy Irén vezette.

A magyar diákok győzelme több szempontból is büszkeségre ad okot. Egyrészt mutatja, hogy a magyar gyerekek a többi európai uniós ország diákjaihoz képest jól tájékozottak a környezeti problémákról, ami nagyrészt a megfelelő iskolai oktatásnak köszönhető. A győzelem azt is mutatja, hogy a magyar diákok érzékenyek és fogékonyak a környezeti problémákra, ami azért nagyon örvendetes, hiszen ők a jövő generáció tagjai akik már egészen más értékrend szerint élhetik le az életüket, amelyben a természeti környezet mint védendő érték jelenik meg, amellyel óvatosan és fenntarthatóan kell bánni, hogy az őket követő generációk is még élvezni tudják szépségeit és előnyeit.

Ezúton is szeretnénk gratulálni a kimagaslóan jó eredményekhez!
A projektről bővebben olvashatnak a http://www.kyotoinhome.info/UK/educational.htm címen.

Zöldfülűek sikere a Kutatók Éjszakáján

Többszáz érdeklődőt vonzott szeptember 23-án a Kutatók Éjszakája, országos tudományos fórum központi programhelyszínén megrendezett Da Vinci Learning programsorozat. A Mit tudsz a felfedezőkről? - avagy tudósok és találmányok című általános iskolai vetélkedőt a TV-csatorna és az Edupress.hu/Tudáspróba ismeretterjesztő portál hirdette meg. A hat általános iskolai csapat közül a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola, Zöldfülűek névre keresztelt csapata vihette haza a fődíjat, az értékes LCD mikroszkópot, de a 9 legügyesebb kisdiák többmillió éves Ammonitesz fosszíliákkal büszkélkedhet el majd az iskolai biológia órákon. A vetélkedő előtt és után különleges Da Vinci Learning tanórák keretében kalandoztunk az űrben, a tengerszint alatt és a vulkánok csúcsain is.

A Zöldfülűek csapat tagjai 1. helyezést értek el
Erőss Loránd 6. b (Naspolya), Peti Barnabás 6. b (Naspolya), Takács Márton 6. a (Sólyom)
Zöldfülüek csapat
Zöldfülüek csapat


Az Atlantisz csapat tagjai: 4. helyezést értek el:
Horváth Adél 5. a (Mandula, Horváth Júlia 5. b (Puli).Váraljai Zsombor 5. a (Mandula)

A részletes beszámoló itt olvasható: http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=25479

 
 
Kapcsolat | Impresszum © Minden jog fenntartva - Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola